REGULAMIN SERWISU SKUTECZNERAPORTY.PL
z dnia 26.05.2018 r.

 

Serwis internetowy SkuteczneRaporty.pl prowadzony jest przez Bartosza Czapiewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SkuteczneRaporty.pl Bartosz Czapiewski z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Wincentego 128C/4, 03-291 Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5941476016, REGON 146032248, zwanego dalej Właścicielem.

§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem skuteczneraporty.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Produktów;
 3. Właściciel – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Właściciela (w przypadku płatności online) do momentu wysyłki Produktu do Klienta.

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  a) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  b) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
  c) Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są własnością Właściciela.
 5. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej oraz wystawiany jest certyfikat licencyjny w formie elektronicznej. Na życzenie Klienta dokumenty te mogą zostać przesłane pocztą w formie papierowej.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  a) na stronie internetowej www.skuteczneraporty.pl: wypełniając formularz Zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną: wysyłając na adres kontakt@skuteczneraporty.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon Klienta, dane do faktury, określenie sposobu płatności;
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres.
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta Regulaminu Sklepu oraz akceptacja postanowień licencyjnych Produktów.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Produktów.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Właścicielem.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, przy czym Właściciel dołoży wszelkich starań, aby czas ten wyniósł 24 h.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dostawa Produktów do Klienta odbywa się w wersji elektronicznej (ESD) na adres e-mail, a Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy. Wraz z Produktem Klient otrzyma również instrukcję, certyfikat licencyjny i fakturę VAT.
 5. Dostawa odbywa się pocztą elektroniczną po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności Przelewy24 lub po wybraniu opcji Płatność przelewem.
 6. Przy wyborze opcji Płatność przelewem dostawa nastąpi po dodatkowej weryfikacji Klienta przez Sklep, a płatność przez Klienta odbędzie się na podstawie faktury VAT przesłanej w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta. Termin płatności faktury VAT wynosi standardowo 7 dni od dnia dostawy Produktu.

§5 CENY PRODUKTÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Produktów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (stawka 23%).
 2. Informacja o cenie Produktu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  a) kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności Przelewy24
  b) przelewem na rachunek bankowy Właściciela
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-237 Poznań.

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Ponieważ Produkty dostarczane są do Klienta w wersji elektronicznej (ESD), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy jedynie przed otrzymaniem Produktu.
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest przesłanie na adres e-mail Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Właściciel dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§7 RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTÓW

 1. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Produktów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z wyłączeniem zastrzeżeń w postanowieniach licencyjnych zaakceptowanych w procesie Zamówienia.

§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Właściciel jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, za niezgodność sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej Sklepu.
 3. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.
 2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne właściwe przepisy prawa polskiego.