Postanowienia licencyjne

 1. Licencjodawca udziela niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Programu i materiałów pomocniczych na liczbę stanowisk komputerowych Licencjobiorcy określoną w Zamówieniu.
 2. Program jest chroniony prawem autorskim, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz innymi prawami o ochronie prawa własności intelektualnej.
 3. Licencjodawca oświadcza, że Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Licencja na użytkowanie Programu zostaje udzielona wyłącznie w celu:
  a) wprowadzenia do pamięci komputera,
  b) dokonywania zmian,
  c) duplikowania
  d) kopiowania w celach bezpieczeństwa,
  e) publicznej prezentacji,
  f) kompilacji Programu z innymi plikami i wykorzystywania w powyższym zakresie.
 5. Każde publiczne wykorzystanie Programu poza siedzibą Licencjobiorcy wymaga umieszczenia adnotacji „© SkuteczneRaporty.pl”.
 6. Bez pisemnej zgody Licencjodawcy Licencjobiorca nie może odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Programu lub jego części.
 7. Naruszenie przez Licencjobiorcę postanowień umowy traktowane będzie jako zerwanie umowy.
 8. Naprawienie szkody Licencjodawcy z racji nieprzestrzegania przez Licencjobiorcę umowy nastąpi na zasadach przyjętych w kodeksie cywilnym.
 9. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania oprogramowania.